Program

Az NFTC program a lehető legmagasabb értékű képzést nyújtja. A harcászati ismeretek a képzés korai szakaszában elsajátításra kerülnek, majd a katonai vezetési képességekkel párhuzamosan fejlődnek. Az NFTC programot elvégzettek rendelkeznek azokkal a képességekkel, melyek szükségesek a frontvonalban végrehajtandó feladatok ellátásához.
Repülő képzés Szakaszai
1. Felvételi követelmények

A felvételi eljárás ismeretszint felméréséből (a felvételi bizottság döntése alapján kerül végrehajtásra), angol nyelvi ismeretszint felmérésből és bizottsági beszélgetésből, valamint a hivatásos katonai repülőgép-vezetői pályára készülőknél előírt (repülő orvosi) egészségi és pszichológiai alkalmasság-vizsgálatból, testi-fizikai állapotfelmérésből áll.

2. Felvételi eljárás

A repülő-hajózó képzésre történő jelentkezés és felvétel feltételezi a pályázó katonai repülés iránti átlagosnál nagyobb érdeklődését.
A felvételi eljárás során a pályázónak bizonyságot kell tenni, arról hogy kész a katonai repülőgép-vezető pálya sajátosságainak a vállalására.

Ez magába foglalja:
 • a professzionális felkészültség szükségességének belátását és megvalósítására irányuló akaratot,
 • a katonai beosztás ellátásához szükséges szakmai ismeretek megszerzésére való törekvést,
 • a bajtársiasság és a testületi szellem szükségességének belátását,
 • a katonai fegyelem iránti igényt, önkorlátozást, végső esetekben pedig az önfeláldozást,
 • az egyszemélyi parancsnoki rendszer elfogadását és támogatását,
 • a parancs kiadására és végrehajtására való készséget és felelősségérzetet, a fizikai és pszichikai tűrőképesség fejlesztéséért végzett szívós munkát.

A képzésre jelentkezhet az a személy, aki a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel. A repülő-hajózó képzésre jelentkezők egységes rangsorolás alapján kerülnek felvételre.
A felvételi eljárás egy "versenyvizsga" amely nem a felsőoktatási intézmények törzsanyagának ismeretét feltételező tudásszintet mér. A felvételi eljárás célja az, hogy a pályázókat egészségügyi, testi-fizikai, pszichológiai állapotuk, alkalmasságuk, általános műveltségük és angol nyelvtudásuk alapján rangsorolva a legjobbakat kiválasztva juttassuk be a repülőgép-vezető képzésre.
Egy pályázó esetleges sikertelensége nem a tárgyi tudásának hiányát, hanem a repülőgép-vezető pályára való egészségügyi, pszichológiai alkalmatlanságát jelenti, vagy azt mutatja meg, hogy a többi pályázóhoz képest milyen a tudása.
Felvételt nyer az a pályázó, aki az adott felvételi ciklusban a rangsor 1-15 (1-20) helyének valamelyikére került besorolásra.
Angol nyelvi és az általános ismeretszint felmérőre csak az a pályázó kerül behívásra, aki az előzetes egészségügyi és pszichológiai vizsgálatokon alkalmas minősítést kapott.

2. 1. Felvételi értesítő

A pályázónak legalább 15 nappal a felvételi vizsga előtt felvételi értesítőt kell kiküldeni. Ebben megtalálhatók a vizsga formájára, időpontjára és helyére vonatkozó információk és a vizsgával kapcsolatos egyéb információk.
A felvételi vizsgáztatás végrehajtására vizsgabizottság kerül kijelölésre. A vizsgabizottság legalább 3 fő.
A felvételi vizsgáztatásban nem vehet részt az a személy, aki a vizsgázóval hozzátartozói, függelmi viszonyban van, vagy akitől a vizsga tárgyilagos elbírálása egyéb okok miatt nem várható el.

2. 2. Ismeretszint felmérés

Általános ismereteket felmérő teszt kitöltéséből áll. (a felvételi bizottság döntése alapján kerül végrehajtásra)

2. 3. Angol nyelvi ismeretszint felmérés

A valós nyelvi ismertszint felmérése. A felmérés során meg kell állapítani, hogy a jelölt angol nyelvi ismeretszintje megfelel a STANAG 6001 3333 követelményének, vagy képes a rendelkezésre álló idő alatt ezt a szintet elérni.

2. 4. Repülőorvosi és pszichológiai alkalmasság-vizsgálat

A pszichológiai alkalmasság-vizsgálaton állapítják meg a hivatásos katonai repülőgép-vezetői pályára való alkalmasságot, illetve annak előrejelzését. A vizsgálat összetevői: csoportos tesztvizsgálat, egyéni műszeres vizsgálat és egyéni célzott beszélgetés.
Az egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokat a MH Kecskeméti Repülőkórház végzi.

2. 5. Testi-fizikai állapotfelmérés

A testi-fizikai állapot felmérését az ismeretszint felmérés alkalmával végzik. A felmérés összetevői: 3200 méter futás, felülés, fekvőtámasz 50 méter úszás (a 4 fő úszásnem valamelyikében). A testi-fizikai állapotfelmérés minősítése "alkalmas", vagy "alkalmatlan" lehet.

2. 6. Bizottsági beszélgetés

A felvételi eljárást a pályázóval történő bizottsági beszélgetés zárja.

A vizsgabizottság által irányított beszélgetés célja:
 • a pályázó önéletrajzából kiindulva benyomások szerzése személyiségéről, adottságairól,
 • a katonai repülőgép-vezető hivatás gyakorlásához szükséges képességek, készségek, a testi alkalmasság, képességek és
  készségek fejlettségének, illetve fejleszthetőségének megállapítása,
 • a pályázó elhivatottságának, motivációinak megismerése,
 • a pályázó személyes megismerése,
 • az eredmények összegzése,
 • a végleges felvételi javaslat kialakítása.

Sikeres felvételi esetén a repülőgép-vezető jelölt próbaidőre a MH szerződéses állományába kerül (hivatásos katona megtartja megszerzett rendfokozatát). A próbaidő 6 hónap. A próbaidő leteltével a jelölt szerződéses tiszti állományba kerül hadnagyi rendfokozattal, és tanulmányi szerződést köt az MH-val a képzés teljes időtartamára. A tanulmányi szerződés tartalmazza a képzés hazai és a kanadai szakaszára vonatkozó jogokat és kötelességeket.

Nem vehető fel az a pályázó:
 • aki nem felel meg a pályázati kiírásnak
 • aki valamelyik alkalmassági vizsgálaton "alkalmatlan" minősítést kapott;
 • a bizottsági beszélgetésen nemleges javaslatot kapott.
3. Felvételi döntés és jogorvoslat

Fellebbezni kizárólag csak akkor lehet, ha a pályázó a felvételi eljárás alatt jogszabálysértést vagy szabálytalanságot vélelmez. A felvételt elutasító határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a pályázó fellebbezést nyújthat be a Légierő Parancsnokának, abban az esetben, ha úgy véli, hogy a döntéssel jogszabályt vagy felvételi szabályzatot sértettek. A LEPK megvizsgáltatja, hogy történt-e szabálytalanság vagy jogsértés, és ennek eredményéről az érintettet 15 napon belül tájékoztatja. E döntés után további fellebbezésnek helye nincs.
A repülőgép-vezető jelöltek Kanadába történő kiküldése tárgyévenként a Kanadai fél fogadókészsége szerint történik.
Az előképzés és válogatás ennek megfelelően, szakaszonként (lépcsőzetesen) kerül végrehajtásra. A beiskolázás időpontja igazodik a kiküldés időpontjához, valamint a gyakorlati repülőkiképzés végrehajtásának meteorológiai lehetőségéhez is. Az ősztől tavaszig terjedő időszakra eső repülőkiképzés időtartama eltér a más időszakra eső képzéstől. A repülési szünetekben kiegészítő tantárgyak kerülnek oktatásra.

A képzés blokkvázlata:

Első szakasz (hazai bázison)
Szolnok
Általános katonai kiképzés Szakalapozó képzés. Ejtőernyő és mentőeszköz kiképzés Elméleti felkészítés Földi előkészítés Kiegészítő elméleti felkészítés.
Gyakorlati repülő kiképzés
Zlin 242L 30 rep. óra
Vizsga Kiegészítő gyakorlati repülő kiképzés
Zlin 242L 15 rep. óra

Kiegészítő elméleti képzés
Kiválasztás
4 hét 2 hét 16 hét 1 hét 12 hét 10 hét

Második szakasz
Kanada
Angol nyelv
(Re-gina)
*NFTC
Program
10 hét 82 hét

* NFTC - NATO Flying Training in Canada.

Repülő képzés:
 


  <<< vissza | főoldal | hírek | történet | koncepció | program elemzés | jelentkezés | kapcsolat |